Guia APE sobre mesures vigents a nivell estatal per a protegir famílies vulnerabilitzades i abaratir la factura elèctrica

Arran de l’esclat de la pandèmia i la posterior escalada de preus de l’energia, el Govern estatal ha anat prenent una sèrie de mesures al llarg dels darrers dos anys, a fi d’oferir protecció a les famílies vulnerabilitzades i també d’abaratir la factura elèctrica. Aquests mecanismes han anat prorrogant-se per mitjà de decrets llei i la seva vigència finalitza en dates diferents.

Després de l’últim Consell de Ministres, la portaveu del Govern va anunciar que a finals de març l’Executiu concretaria un pla nacional per respondre a l’impacte econòmic i social de la invasió d’Ucraïna i les conseqüències de la guerra, que amb total seguretat inclourà mesures en matèria energètica.

En qualsevol cas, per facilitar la comprensió de totes les mesures, hem elaborat un resum amb les que continuen vigents avui dia, amb una descripció i el seu límit temporal (si no es tornen a prorrogar). Si tens dubtes o vols més informació, participa en les nostres assemblees i aprèn a defensar els teus drets.

1. Garantia de subministrament d’aigua, llum i gas (fins a 30/06)

Es tracta d’una de les mesures estrella de l’Executiu i una de les primeres a aprovar-se. Tot i anar patint alguns canvis, des del desembre del 2020 s’ha mantingut amb les mateixes condicions. En línies generals, es prohibeix el tall de subministrament per a aquells usuaris que siguin beneficiaris del bo social elèctric o compleixin amb els requisits per accedir-hi.

La garantia inclou energia elèctrica, productes derivats del petroli (inclosos els gasos manufacturats i els gasos liquats del petroli), gas natural i aigua. Només es poden acollir els consumidors persona física en el seu habitatge habitual.

En el cas de l’electricitat, la garantia és automàtica si es disposa del bo social en vigor. Per a aigua i gas, el titular hauria d’enviar a la seva companyia corresponent una factura elèctrica on consti que és beneficiari del bo social per a estar protegit. D’altra banda, si compleix amb els requisits per a accedir al bo social, però encara no en disposa per no estar el contracte al seu nom, la persona també pot acudir als Serveis Socials competents i obtenir un informe, que haurà de remetre a la companyia acompanyat d’una fotocòpia del DNI o NIE de totes les persones que resideixin a l’habitatge, així com d’un certificat d’empadronament en vigor.

2. Percepció del bo social (fins a 30/06)

El Govern, davant el més que possible increment dels casos de vulnerabilitat derivats de l’aturada econòmica, va oferir la possibilitat d’accedir al bo social elèctric a autònoms afectats directament per la pandèmia. Recordem que el bo social és un descompte directe en la factura elèctrica (normalment del 25 o el 40%, encara que més endavant veurem que aquests percentatges s’han ampliat de forma temporal).

En aquest cas, es poden beneficiar del bo social els qui acreditin que el titular del punt de subministrament, o algun dels membres de la seva unitat familiar, professionals per compte propi o autònoms, tenen dret a la prestació per cessament total d’activitat professional o per haver vist la seva facturació el mes anterior al que se sol·licita el bo social reduïda en, almenys, un 75% en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior.

No obstant això, hi ha uns límits per a la renda conjunta anual de la unitat familiar. Per exemple, en el cas d’una família sense menors, la unitat familiar no pot ingressar més de 18.798,97 €/any. Per a una família amb un menor, el límit es troba en 22.589,28 €/any. Finalment, en una llar amb dos menors, la família no podria ingressar més de 26.354,16 €/any per a poder accedir als descomptes oferts pel bo social.

3. Ampliació dels descomptes del bo social (fins a 30/04)

Davant l’evolució dels preus de l’electricitat en el mercat majorista, vinculats directament al PVPC -la tarifa semi regulada necessària per a accedir al bo social-, el Govern estatal va prendre la decisió l’octubre del 2021 d’ampliar els descomptes del bo social elèctric. En aquest cas, els consumidors anomenats vulnerables passarien d’un 25 a un 60% de descompte, i els vulnerables severs d’un 40 a un 70%.

Els descomptes s’aplicaran sobre els termes de potència i consum i no sobre el total. És a dir, s’apliquen abans d’impostos. A més, hi ha uns límits al consum. És a dir, només es bonificaran un número establert de kWh. Lamentablement, els límits màxims al consum són excessivament baixos i produeixen que gran part del consum en època de fred no compti amb els descomptes corresponents.

Els límits anuals en kWh que seran prorratejats pel comercialitzador de referència, segons el nombre de dies del període de facturació, són els següents:

  • Unitat familiar sense menors/demandant individual: 1.380
  • Unitat familiar amb un menor: 1.932
  • Unitat familiar amb dos menors: 2.346
  • Unitat familiar famílies nombroses: 4.140
  • Unitat familiar/demandant individual-pensionistes (quantia mínima): 1.932

4. Rebaixa d’impostos en la factura elèctrica (fins a 30/04)

En ple estiu i davant els elevats preus de l’electricitat, el Govern estatal va decidir reduir alguns dels impostos associats a la factura elèctrica. La mesura es va prorrogar abans de Nadal, fins al 30 d’abril del present any.

En primer lloc, es va aprovar la reducció al 10% de l’impost sobre el valor afegit (IVA) en la factura elèctrica dels consumidors amb fins a 10 kW de potència contractada, sempre que el preu mitjà mensual del mercat majorista del mes anterior sigui superior a 45 €/MWh. Cal destacar que aquestes últimes setmanes el preu ha superat folgadament els 400 €/MWh i les previsions no són molt favorables per a la resta de l’any si no es produeixen canvis importants en el sistema de fixació de proves, cosa que només pot passar en el si de la Unió Europea. Alhora, l’Impost Especial sobre l’Electricitat (IEE) també es va reduir al 0,5%, el mínim autoritzat per la normativa europea.

D’altra banda, l’Impost que grava amb un 7% el Valor de la Producció de l’Energia Elèctrica (IVPEE) roman suspès fins al 31 de març, fet que hauria d’ajudar a reduir el preu en el mercat majorista, però que a la pràctica ha tingut poc efecte pels elevats preus del gas i el sistema marginalista de fixació de preus.

5. Reducció de peatges i càrrecs (tot el 2022)

Finalment, amb el mateix objectiu de reduir la factura elèctrica, el Govern va decidir el setembre del 2021 aprovar un descompte en els càrrecs inclosos en aquesta. Recordem que els càrrecs serveixen per pagar les primes a les renovables, els sobrecostos dels territoris extrapeninsulars o el pagament del deute del sistema elèctric, entre altres aspectes. Per al 2022 desapareix aquest descompte, però baixen novament els càrrecs del sistema elèctric, que seran aplicables per a tot l’any 2022 i rebaixen fins a aproximadament un 33% els seus imports respecte dels d’abril del 2021.

D’altra banda, la CNMC va aprovar el desembre del 2021 una reducció dels peatges de transport i distribució aplicables el 2022 (els pagaments que es fan a Red Eléctrica de España i les diferents companyies distribuïdores per exercir la seva activitat). La resolució publicada estableix, de mitjana, una disminució del 4,6% en relació amb els peatges que van ser aplicats a partir de l’1 de juny del 2021 amb el canvi de tarifa elèctrica.

6. Revisió de la tarifa regulada (TUR) de gas (fins a 30/03)

El setembre de 2021, el Govern estatal va impulsar un reial decret llei de mesures urgents per a mitigar l’impacte de l’escalada de preus del gas natural, en el qual es va establir que en la revisió de la tarifa d’últim recurs (la tarifa regulada de gas natural) corresponent a l’1 de gener de 2022, l’increment màxim del cost de la matèria primera respecte al que resulti vigent en la revisió de l’1 d’octubre de 2021 fora del 15%.

En cada revisió, el cost de matèria primera depèn del cost del gas de base i del cost del gas estacional, i el seu increment per a aquest període hauria estat d’un 231,31% respecte al valor vigent, però amb les mesures impulsades s’ha limitat aquest creixement. D’aquesta manera, en la TUR 1, de consums anuals menors de 5.000 kWh, la factura anual pujaria un 5,48%, mentre que sense la limitació augmentaria un 83,62%. De la mateixa manera, en la TUR 2, per a consums anuals entre 5.000 i 15.000 kWh, la factura anual pujaria un 6,78%, per sota del 103% creixeria sense el límit del 15%. Igualment, en la TUR 3, de consums anuals entre 15.000 kWh i 50.000 kWh, la factura anual s’incrementaria un 7,46%, si bé, sense la limitació ho faria un 114,16%.

El problema és que al setembre l’Executiu no comptava amb la guerra a Ucraïna. A les properes revisions trimestrals (la primera de les quals es produirà l’1 d’abril), s’esperava una cotització internacional del gas normalitzat, que permetés anar absorbint a poc a poc el deute generat fins ara i tot indica que això no serà possible.