La Generalitat segueix pensant que les empreses subministradores no tenen responsabilitats en la pobresa energètica

La proposta de Decret deixa les aportacions de les empreses subministradores a l’aire mentre aquestes continuen repartint milions en dividends

Exigim que es tinguin en compte les al·legacions presentades per tal de poder atacar el problema des de l’arrel i no perpetuar-lo

Barcelona, 16 d’octubre de 2015

Avui tanca el període per presentar al·legacions al projecte de Decret pel qual s’aprovarà el Reglament de desenvolupament del Fons d’atenció solidària de subministraments bàsics. Aquest fons té per objecte donar suport econòmic a aquelles unitats familiars que no poden atendre els compromisos de pagament dels serveis de subministrament d’aigua, electricitat o gas, però tal com està plantejat sembla respondre a les necessitats de les empreses subministradores de cobrar les factures impagades.

L’Aliança contra la Pobresa Energètica hem presentat al·legacions en aquest sentit, tot i considerar que el Fons no és l’eina amb la qual donar solució als problemes que pateixen les 320.000 famílies que avui en dia es troben amb problemes per fer front al pagament dels subministraments bàsics.

La nostra proposta va encaminada a què les empreses subministradores es facin càrrec dels deutes acumulats per la persona o unitat familiar, i per altra banda, que les empreses subministradores proposin una tarifa personalitzada, en funció dels ingressos d’aquella persona o unitat familiar, que en cap cas podrà ser superior al 10% dels ingressos de la unitat familiar.

Així mateix, a més d’un plantejament de base que no compartim, també veiem com el marc d’actuació del propi Decret és insuficient i per aquest motiu hem presentat al·legacions que principalment són:

  • Respecte a la Dotació del Fons, reclamem que les aportacions que es defineixen en aquest fons siguin únicament de les empreses subministradores. Entenem que de la mateixa manera que aquestes empreses gestionen uns serveis bàsics i que es lucren amb la seva gestió, també han d’assumir la responsabilitat que implica gestionar aquests serveis.
  • Respecte a la Gestió del Fons, reclamem que es defineixin criteris de control per revisar la gestió de les aportacions i el seguiment que en fa l’Administració.
  • Respecte a la Comissió del Fons, plantegem que sigui una comissió oberta on pugui participar qualsevol persona interessada en la garantia dels subministraments bàsics d’aigua, llum i gas, tenint en compte que les normes reguladores dels òrgans de participació, determinen que les comissions de treball seran obertes a la participació de la ciutadania i que el seu objectiu és fer seguiment dels projectes o iniciatives que es determinin.

L’Aliança contra la Pobresa Energètica continuarà defensant que siguin les empreses subministradores qui es facin càrrec del cost de la pobresa energètica en tant que són responsables com a gestores d’uns serveis bàsics als quals hauria de tenir accés tothom. La lògica de privatització de beneficis i socialització de les pèrdues s’ha d’acabar.

Ni set, ni fred, ni foscor!