La reforma del mercat elèctric europeu i les llars vulnerabilitzades

La Comissió Europea proposa l’obligació per als estats de garantir la protecció davant del tall

El text inclou altres novetats com la resposta davant crisis de preus o la inclusió de llars vulnerabilitzades en l’autoconsum compartit

Abans-d’ahir la Comissió Europea va presentar la seva esperada proposta de reforma del disseny del mercat comú de l’electricitat. Els canvis persegueixen, segons les seves paraules, “impulsar les renovables, protegir millor els consumidors i augmentar la competitivitat industrial”. Pel que fa als anomenats “consumidors vulnerables”, el text introdueix novetats rellevants a la Directiva 2019/944, la norma marc del mercat comú elèctric europeu. Repassem en aquesta entrada els principals canvis.

 

1. Protecció dels consumidors vulnerables davant dels talls

Es tracta de la novetat més important. La proposta introdueix un nou article a la directiva (el 28a), que porta per títol “Protecció davant desconnexions per a consumidors vulnerables”. El nou article estableix literalment que

“Els estats membres han de garantir que els clients vulnerables estiguin protegits de les desconnexions de l’electricitat. Això s’ha de proporcionar com a part del concepte de clients vulnerables d’acord amb l’apartat 1 de l’article 28 d’aquesta Directiva i sense perjudici de les mesures establertes a l’apartat 11 de l’article 10”.

La prohibició de tall no és exactament una novetat, donat que ja s’inclou en el redactat vigent de l’article 28, relatiu als clients vulnerables:

“Els estats membres han d’adoptar les mesures oportunes per protegir els clients i, en particular, han de garantir una protecció adequada dels clients vulnerables. Pel que fa a això, cadascun dels estats membres definirà el concepte de client vulnerable que es podrà referir a la pobresa energètica i, entre altres coses, a la prohibició de desconnexió de l’electricitat a aquests clients en moments crítics”.

Malgrat semblar un canvi subtil, la prohibició de tall passa de ser una proposta per a la protecció adequada de les llars vulnerabilitzades, a més, emmarcada en “moments crítics”, a una obligació real per als estats membres a l’hora de garantir que aquestes llars no pateixin una desconnexió. La clau, això no obstant, recau en el fet que els estats membres tenen i tindran la potestat de definir el client vulnerable segons els criteris que ells mateixos convinguin i podran limitar més o menys l’abast d’aquesta protecció a un percentatge rellevant de la població.

És important fer palès que aquest article 28a no estava inclòs en l’últim esborrany que es va filtrar abans de la presentació de la proposta i que el seu contingut és una demanda històrica de les organitzacions de tota la UE que lluitem pel reconeixement del dret a l’energia, incloent-hi la xarxa Right to Energy Coalition, de la qual l’APE formem part.

Per tant, si la proposta s’acaba adoptant amb el seu redactat actual, els moviments i entitats tindrem encara més motius per exigir al Govern de l’Estat que l’actual moratòria de talls per a llars amb el bo social elèctric, en vigor fins a finals d’any, es mantingui amb caràcter permanent. Es tracta d’una demanda que hem traslladat en nombroses ocasions al Ministeri per a la Transició Ecològica, les últimes en el marc de la campanya conjunta amb altres entitats #FacturasImposibles. La garantia de subministrament per a llars vulnerabilitzades ja no és una simple recomanació per part de Brussel·les sinó una obligació vinculant per a tots els estats membres, inclòs l’espanyol.

 

2. Accés a preus minoristes regulats en situació de crisi

Amb l’experiència de l’última crisi de preus de l’electricitat, que va tenir el seu inici l’estiu de 2021 i es va veure aguditzada arrel de la invasió russa d’Ucraïna, la Comissió proposa la inclusió d’un nou article 66a, sota el títol “Accés a energia assequible durant una crisi de preus de l’electricitat”. En aquest, la Comissió defineix els paràmetres perquè una escalada de preus es pugui considerar una crisi, que pot ser-ho tant a escala regional com del conjunt de la UE. Aquesta qualificació l’haurà de realitzar la pròpia Comissió i l’haurà d’emmarcar en un límit temporal de com a màxim un any.

En aquest cas, els estats membres tindran la capacitat d’intervenir els preus de l’electricitat de forma excepcional i temporal per sota de cost sempre que es compleixin algunes condicions:

a. El preu establert per a les llars només s’aplicaria com a màxim al 80% del consum mitjà de les llars, amb l’objectiu de mantenir un incentiu per a la reducció de la demanda;

b. no hauria d’existir discriminació entre comercialitzadores;

c. els proveïdors haurien de rebre una compensació per subministrar per sota del cost; i

d. tots els comercialitzadors podrien oferir ofertes pel preu del subministrament d’electricitat que sigui inferior al cost sobre la mateixa base.

 

3. Obligació dels estats membres d’establir comercialitzadors d’últim recurs

La proposta introdueix un nou article 27a, que obliga els estats membres a designar comercialitzadores de referència almenys per als clients domèstics. En el cas de l’Estat espanyol, aquestes figures ja existeixen des de fa anys i són les úniques que poden oferir el bo social elèctric als seus clients.

 

4. Dret a l’autoconsum compartit

La Comissió proposa un nou article 15a relatiu al dret a l’autoconsum compartit que introdueix la inclusió de llars vulnerabilitzades en aquestes estructurades. El redactat de l’apartat 2 és el següent:

“Els estats membres han d’adoptar mesures adequades i no discriminatòries per garantir que les llars pobres i vulnerables energèticament puguin accedir als sistemes d’intercanvi d’energia. Aquestes mesures poden incloure mesures de suport financer o quota d’assignació de producció.”

Malgrat el marge d’actuació i la manca de concreció del concepte “mesures adequades”, sí que és valorable el fet que la Comissió commini els estats membres a tenir en compte les llars vulnerabilitzades en la regulació de l’autoconsum compartit i les comunitats energètiques.

 

Apunts finals

Tot i les demandes dels moviments socials, l’esperada reforma del mercat elèctric continua tenint com a pilar bàsic el lliure mercat, el funcionament del mercat marginalista, els contractes d’energia a llarg termini i, en general, conserva i defensa els mateixos mecanismes de fixació de preus i comercialització de l’energia que han fet recaure gran part de les conseqüències de la crisi de preus dels darrers anys sobre les famílies vulnerabilitzades.

Com hem pogut veure, les novetats en matèria de llars vulnerabilitzades incloses en la proposta de la Comissió Europea no poden qualificar-se en cap cas de canvi de paradigma o punt d’inflexió, però sí que, de mantenir-se en el text que finalment s’adopti, poden oferir eines a les entitats i organitzacions que lluitem per l’erradicació de la pobresa energètica per exigir una transposició ambiciosa per part dels diferents estats, inclòs l’espanyol. Tenint en compte el text actual, hauria estat molt més favorable un redactat menys ambigu i que inclogués més obligacions expresses per als estats membres i una major ambició per part de la Comissió a l’hora de garantir o, com a mínim, reconèixer el dret a l’energia de tots els ciutadans europeus.

De tot el que s’ha presentat, en clau estatal, podem reclamar al Govern central el manteniment de forma permanent de l’actual moratòria de talls, que prohibeixi de forma estructural les desconnexions a llars vulnerabilitzades. A més, la inclusió de les llars vulnerabilitzades en la regulació de l’autoconsum compartit i les comunitats energètiques des d’una perspectiva empoderadora i no simplement assistencialista.

Abans d’acabar, cal remarcar que la proposta presentada per la Comissió és a hores d’ara només això: una proposta. El text passarà al llarg dels pròxims mesos pels filtres del Parlament Europeu i el Consell Europeu, que podrien introduir esmenes o, fins i tot, rebutjar-lo. Segons fonts de la Comissió, l’objectiu d’aquesta és que la reforma entri en vigor abans del pròxim hivern.