Novetats sobre el bo social elèctric

El passat 30 de setembre de 2020 va entrar en vigor el Reial Decret 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació. Tot i no incloure l’extensió de la moratòria de talls de subministrament, una mesura exigida per l’APE, el text inclou una ampliació temporal i subjectiva del bo social elèctric. A continuació, responem a les preguntes més habituals al respecte.

En què consisteix aquesta ampliació del bo social?

El Govern ha impulsat una ampliació dels supòsits per accedir al bo social i així poder arribar a aquelles persones que han patit directament les conseqüències de la crisi del coronavirus. Bàsicament, es pretén que famílies amb algun membre en situació d’atur, ERTO, reducció de jornada o descens substancial d’ingressos puguin acollir-se als descomptes del bo social.

A quin descompte podran acollir-se els nous consumidors acollits?

Només al 25%, equivalent a la figura del consumidor vulnerable. No obstant això, aquelles famílies que compleixin els requisits habituals podran seguir accedint al 40% de descompte, com a consumidors vulnerables severs, si és el cas.

Quines són les noves persones que poden accedir al bo social?

Aquelles titulars del punt de subministrament o les que tinguin algun membre de la unitat familiar en alguna d’aquestes situacions:

 • Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO).
 • Ha vist reduïda la seva jornada per motiu de cures, en cas de ser empresari.
 • Altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua substancial d’ingressos.

Han de complir algun requisit de renda?

Sí, durant el mes anterior a la sol·licitud del bo social els ingressos de la unitat familiar no han de superar les següents quantitats:

 • Sense unitat familiar/sense menors: 1,5 IPREM (939,95 €).
 • Un menor: 2 IPREM (1.253,27 €)
 • Dos menors: 2,5 IPREM (1.566,58 €)
 • Circumstàncies especials : +0,5 IPREM (313,32 €)
  • Discapacitat ≥ 33%
  • Violència de gènere
  • Víctima de terrorisme
  • Dependència grau II o III
  • Famílies monoparentals amb menor a càrrec

Aquest dret s’extingeix en algun moment?

Sí, de moment només arribarà fins al 30 de juny de 2021 o fins que deixin de donar-se les circumstàncies que van facilitar l’accés (per exemple, si la persona en situació d’atur troba feina). Això no obstant, si a partir del mes de juliol de 2021 la família es continua trobant en situació de vulnerabilitat, podrà intentar accedir, presentant tota la documentació necessària, als descomptes segons els requisits habituals.

Les famílies acollides a aquesta categoria del bo social estaran protegides de tall?

Després de la fi de la moratòria de tall, només estarien protegides si en la unitat familiar hi ha algun membre amb alguna d’aquestes condicions:

 • Menor de 16 anys
 • Dependència grau II o III
 • Discapacitat ≥ 33%

A més, aquestes mateixes famílies no estarien protegides de tall en els casos dels subministraments de gas o aigua. No obstant això, a Catalunya disposem de la Llei 24/2015 que segueix prohibint el tall de qualsevol subministrament en els casos de persones o famílies en risc d’exclusió residencial.

Quina documentació ha de presentar la família?

 • En cas de situació legal de desocupació, certificat expedit per l’entitat gestora de les prestacions.
 • En cas de cessament d’activitat dels autònoms, certificat expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma sobre la base de la declaració de cessament d’activitat declarada per l’afectat.
 • Còpia del NIF o NIE del titular del punt de subministrament i, en cas d’unitat familiar, còpia del NIF o NIE de cada un dels membres per als quals el document sigui obligatori.
 • Certificat d’empadronament en vigor, individual o conjunt, del titular del punt de subministrament o de tots els membres de la unitat familiar.
 • Llibre de família, en el cas que hi hagi unitat familiar.
 • Declaració responsable de la persona sol·licitant relativa a l’acompliment dels requisits de renda.

Com es tramita la sol·licitud d’accés al bo social?

Només ofereixen el bo social les anomenades comercialitzadores de referència, que són les mateixes que faciliten l’accés a la tarifa semirregulada (PVPC). Es pot tramitar a les pròpies oficines, omplint el formulari que han de facilitar elles mateixes, o mitjançant correu electrònic. Les companyies en qüestió són:

BASER COMERCIALITZADORA DE REFERÈNCIA, S.A. (Grup EDP)

ENERGIA XXI COMERCIALITZADORA DE REFERÈNCIA S.L.U. (Grup Endesa)

TERAMELCOR SL

COMERCIALITZADORA DE REFERÈNCIA ENERGÉTICO, S.L.U. (Grupo CHC)

RÉGSITI COMERCIALITZADORA REGULADA, S.L.U (Grup Repsol)

  • 900 101 005
  • https://www.regsiti.com/bono-social/
  • Calle Isabel Torres nº 19 – 39011 Santander
  • Solicitud del bo social: bono-social@regsiti.com. Atenció al client: gestion.clientes@regsiti.com

COMERCIALITZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A. (Grup Naturgy)

CURENERGÍA COMERCIALITZADOR D’ÚLTIM RECURS S.A.U. (Grup Iberdrola)

ENERGÍA CEUTA XXI COMERCIALITZADORA DE REFERÈNCIA S.A.