Dimecres, 13 Novembre

La companyia les havia denunciat per una acció a les seves oficines on es demanava la condonació del deute de famílies vulnerables.

Les tres activistes del col·lectiu, inclosa la seva portaveu, han estat finalment absoltes dels delictes pels quals Aigües de Barcelona (Agbar) les va denunciar. Després de més d’un any de lluita, el magistrat del Jutjat d’Instrucció núm. 30 de Barcelona ha decidit posar fi al procediment per prescripció dels delictes atribuïts, donat que el cas portava paralitzat des del març de 2018 per culpa d’un procés de mediació sense resultats.

Cal recordar en aquest sentit que la denúncia d’Agbar té el seu origen el febrer de 2018, quan l’APE va realitzar una acció de denúncia durant més de vuit hores a les oficines comercials de la companyia a Barcelona. En la mateixa s’exigia que Aigües de Barcelona condonés el deute que les famílies en situació de vulnerabilitat havien acumulat abans de la posada en marxa del Fons de Solidaritat, el mecanisme de descomptes en les factures per a aquests col·lectius. Fem palès, per exemple, que algunes famílies tenien un deute pendent que rondava els 1.000 euros i seguien rebent de forma periòdica cartes als seus domicilis amb el recordatori de l’impagament.

El mateix dia de l’acció, els responsables de la companyia van assegurar que el que s’estava reclamant era impossible de dur a terme; però al cap de dues setmanes, milers de famílies vulnerables de Barcelona i rodalies van rebre una carta on se’ls informava que el seu deute relatiu a la part de consum (l’apartat més important) havia estat condonat per Aigües de Barcelona, demostrant un cop més que les accions de desobediència civil són sovint palanca de canvi davant dels interessos de les grans multinacionals.

No obstant això, Agbar va decidir denunciar tres de les activistes que van participar en l’acció que acabem d’explicar i es va marcar el 16 de maig de 2018 com a data de celebració del judici. És en aquest moment quan l’APE va decidir endegar una campanya de denúncia contra la repressió d’Agbar envers la ciutadania organitzada (#EncausadesPerAgbar), que va comptar amb l’adhesió de més d’un centenar d’entitats i col·lectius d’arreu del planeta i va culminar en una roda de premsa multitudinària davant les mateixes oficines que s’havien ocupat pacíficament el mes de febrer. 

Davant d’aquest escenari, Agbar va fer marxa enrere i va proposar un procés de mediació, fet que va fer suspendre el procediment judicial de forma temporal. La mediació, dirigida per la Degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, Maria Eugènia Gay, va comptar amb diverses reunions que van mostrar les posicions totalment oposades de les dues parts, i davant la impossibilitat d’arribar a un acord, les responsables d’Aigües de Barcelona van optar per deixar morir el cas i no sol·licitar al Jutjat la reactivació del procediment.

Per tant, un any i mig més tard, podem dir que l’acció del febrer de 2018 ha acabat de la millor manera possible: amb la condonació del deute de milers de famílies vulnerables i amb l’absolució de les activistes encausades. Som conscients que aquest triomf no hagués estat possible sense el suport del més d’un centenar d’entitats que abans hem comentat. Per això, volem agrair la col·laboració de centenars d’organitzacions que ens van donar suport en el seu moment, aquesta victòria és de totes. Des del carrer, li hem demostrat un cop més a Agbar que seguirem defensant els drets de la ciutadania sense por a la seva repressió. Per altra banda, tenim clar que aquesta situació no l’haguéssim viscut si la gestió de l’aigua a l’àrea metropolitana fos pública i democràtica i per això continuarem treballant per aconseguir la municipalització del servei. 

NI SET, NI FRED, NI FOSCOR!

The company had denounced them for an action in its offices where the cancellation of the debt of vulnerable families was requested.

The three activists of the Alliance against Energy Poverty (APE), including its spokeswoman, have finally been absolved of charges for which Aigües de Barcelona (Agbar) denounced them. After more than a year of struggle, the magistrate of the Court of Instruction No. 30 of Barcelona has decided to end the procedure by prescription of the attributed charges, given that the case had been paralyzed since March 2018 because of a process of mediation with no results.

In this regard it is worth recalling that Agbar's complaint is related to what happened in February 2018, when APE protested and occupied Agbar’s commercial offices i Barcelona for more than eight hours. APE’s request was that Aigües de Barcelona cancelled the debt that families in vulnerable situations had accumulated before their Solidarity Fund was launched, the mechanism of discounts on invoices for these groups. As we explained at that time, for example, some families had a pending debt of around 1,000 euros and continued to receive regular letters at home with constant reminders of the amount unpaid.

On the same day of the action, the company assured that what was being claimed by APE was impossible to fulfil, but after two weeks, thousands of vulnerable families in Barcelona and nearby areas received a letter informing them that their debt related to the consumption part (the most important section) had been forgiven by Aigües de Barcelona. This ​​once again showed that civil disobedience and protest actions are often a lever for change when it comes to the interests of large transnational companies.

However, Agbar decided to file a complaint and bring to court three APE activists who participated in the action. The trial was marked on May 16th 2018. It was at this time that APE decided to launch a campaign to denounce the repression of Agbar towards organized citizenship (#EncausadesPerAgbar), which had the support of more than a hundred entities and groups at national and international level, and culminated in a press conference in front of the same offices that had been occupied in a pacific way in February 2018.

Given this scenario, Agbar backed down and proposed a mediation process, a fact that caused the judicial proceedings to be suspended temporarily. The mediation, led by the Dean of the Barcelona Bar Association, Maria Eugènia Gay, had several meetings that showed the totally opposite positions of the two parties and, given the impossibility of reaching an agreement, those responsible for Aigües de Barcelona chose to let the case die and not to ask the Court to reactivate the procedure.

Therefore, a year and a half later, we can say that the February 2018 action has ended in the best possible way: with the cancellation of the debt of thousands of vulnerable families and with the acquittal of the accused activists. We are aware that this victory would not have been possible without the support of more than a hundred entities and public opinion. We want to thank the collaboration these organizations because this victory belongs to everyone. From the street, we have shown Agbar once again that we will continue to defend the rights of citizens without fear of repression. On the other hand, we are clear that we would not have experienced this situation if water management in Barcelona metropolitan area was public and democratic and that is why we will continue working to achieve the municipalization of the service.

NEITHER THIRST, NOR COLD, NOR DARKNESS!

In response to the call for general strike, we join the rest of the groups that are concerned about the content of the ruling of the Supreme Court

Barcelona, ​​October 18, 2019

Before the general strike called in response to the ruling of the Supreme Court last Monday, the Alliance against Energy Poverty (APE), a social movement committed to economic and social rights, but also civilians and politicians of citizens, we make public our positioning in this respect and we encourage everyone to participate in the different mobilizations that aim to denounce any possible limitation of fundamental rights.

As we stated through our social media in the past days, we bealieve the ruling by the Supreme Court made earlier this week is not only disproportionate but also sets a terribly dangerous precedent in the face of future protests. In the resolution, despite the recognition that there have been no episodes of widespread or instrumental violence in the trial, the Court understands that non-violent civil disobedience may be comparable to an uprising when it proves to hinder or impede compliance with court decisions or laws and, therefore, it considers it to be framed within the crime of sedition (with prison terms between 4 and 15 years).

This criminalization of the protest and specifically of civil disobedience is a red line that transcends any ideology or political identification. Therefore, despite our scope of action may seem distant to this matter, we are deeply concerned with what we understand one more step in a regressive and limiting right-wing drift that began with the approval four years ago of the "gag law" and the Criminal Code reform. Civil disobedience is and has been a transformative practice and has broad social consensus: from demonstrations against racial segregation to neighborhood struggles for housing, right to energy and water or transport.

APE is a social movement made up of people of different ideologies and sensibilities and we have been for more than five years defending the fundamental rights of the citizen in terms of access to basic supplies, especially those of families in situations of vulnerability. Throughout this time, we have used different ways to defend these rights. Mainly, we have relied on mutual assistance, solidarity and citizen empowerment as tools that lead not only to demand but to exercise these rights in a direct way.

Despite this empowerment, we find that we live in a terribly unequal system and that in spite of all the efforts, sometimes the actions of civil disobedience are the only way to transform the reality that surrounds us and safeguard the basic rights of our fellow citizens. The big corporations of the oligopoly have infinitely superior resources to ours, either in terms of advertising in large media or the influence they may have on the political class or in these same media and public opinion. In this way, civil disobedience is precisely the most effective mechanism to try to balance this disparity of power somewhat. The criminalization of this type of action aims to demobilize the citizenship and generate fear, and has as main effect that these inequalities are even deepened and more evident.

For all this, as other collectives and entities have done, we add to the denunciation of what we understand as a serious violation of fundamental rights, such as those of manifestation and freedom of expression, and reject any initiative that has as a form of criminalize the peaceful and non-violent protest. APE will always be next to the citizenship when these rights are in danger.

Davant de la convocatòria de vaga general, ens sumem a la resta de col·lectius que veuen amb preocupació el contingut de la sentència del Tribunal Suprem

Barcelona, 18 d’octubre de 2019

Davant la vaga general convocada en resposta a la sentència del Tribunal Suprem del passat dilluns, l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE), un moviment social compromès amb els drets econòmics i socials, però també civils i polítics de la ciutadania, fem pública la nostra posició al respecte i animem a tothom a participar de les diferents mobilitzacions que tinguin com a objectiu denunciar qualsevol possible limitació de drets fonamentals.

Tal com ja vam avançar el mateix dia per xarxes socials, la sentència feta pública a principis d’aquesta setmana no només és desproporcionada sinó que estableix un precedent terriblement perillós davant de futures accions de protesta. En la resolució, malgrat es reconeix que no han existit episodis de violència generalitzada o instrumental en els fets jutjats, el Tribunal entén que la desobediència civil no-violenta pot ser equiparable a un alçament quan prova de dificultar o impedir el compliment de resolucions judicials o lleis i, per tant, la considera susceptible de ser emmarcada dins del delicte de sedició (amb penes de presó d’entre 4 i 15 anys).

Aquesta criminalització de la protesta i específicament de la desobediència civil és una línia vermella que transcendeix qualsevol ideologia o identificació política. Per tant, malgrat que el nostre àmbit d’actuació pot semblar llunyà, estem profundament preocupades amb el que entenem un pas més en una deriva regressiva i limitadora de drets que va iniciar-se amb l’aprovació fa quatre anys de la llei mordassa i la reforma del Codi penal. La desobediència civil és i ha estat una pràctica transformadora i que compta amb un ampli consens social: des de les mobilitzacions contra la segregació racial a les lluites veïnals per accedir a l’aigua potable o el transport.

L’APE portem més de cinc anys defensant els drets fonamentals de la ciutadana en matèria d’accés als subministraments bàsics, especialment els de les famílies en situació de vulnerabilitat. Al llarg d’aquest temps, hem utilitzat diferents vies per defensar aquests drets. Principalment, hem confiat en l’ajuda mútua, la solidaritat i l’empoderament ciutadà com a eines que porten, no només a exigir, sinó a exercir aquests drets d’una forma directa.

A pesar d’aquest empoderament, constatem que ens trobem en una societat i en un sistema terriblement desiguals i que malgrat tots els esforços, en algunes ocasions les accions de desobediència civil són l’única via per aconseguir transformar la realitat que ens envolta i salvaguardar els drets bàsics de les nostres conciutadanes. Les grans corporacions de l’oligopoli compten amb recursos infinitament superiors als nostres, ja sigui pel que fa a la publicitat en grans mitjans o la influència que poden exercir en la classe política o en aquests mateixos mitjans de comunicació i en l’opinió pública. D’aquesta forma, la desobediència civil és precisament el mecanisme més efectiu per intentar equilibrar aquesta disparitat de poder. La criminalització d’aquest tipus d’accions pretén desmobilitzar la ciutadania i generar por, i té com a principal efecte que aquestes desigualtats siguin encara més evidents.

Per tot això, tal i com han fet altres col·lectius i entitats, ens sumem en la denúncia del que entenem una greu vulneració de drets fonamentals, com són els de manifestació i llibertat d’expressió, i rebutgem qualsevol iniciativa que tingui com a fi criminalitzar la protesta pacífica i no-violenta.  L’APE sempre ens situarem al costat de la ciutadania quan aquests drets estiguin en perill.

NI SET, NI FRED NI FOSCOR!

Pàgina 1 de 80

Youtube

Loading Player...

Agenda

Novembre 2019
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30